Der elevene får blomstre

Molde Friskole er en kristen friskole. Dette vil prege undervisningen og være grunnleggende for formidling av verdier og holdninger. Vi ønsker å gi våre elever et sunt og positivt møte med den kristne tro, samtidig som vi er respektfulle i møte med alle livssyn. Elever med alle livssyn er velkommen til skolen.

Ved Molde Friskole er vi opptatt av å gi elevene våre en variert undervisning med høyt faglig nivå.

Det er viktig for oss at den enkelte elev opplever seg sett og møtt hver eneste dag, noe vi oppnår ved høy lærertetthet i undervisningen og høy voksentetthet i friminuttene.

På grunn av sterk elevvekst inneværende skoleår, gjorde skolestyret følgende vedtak den 16. september 2021:

Fysiske rammer (rom) og ansatt-situasjon tillater ikke på det nåværende tidspunkt at vi tar inn flere elever. Vi trenger tid til å organisere oss annerledes for å kunne ta imot flere elever.


Dersom skolestyret vurderer det slik, kan det komme en åpning for å ta inn elever fra 1. januar 2022.

Våre fokusområder

Skolen drives etter Friskoleloven

Skolen følger Kunnskapsløftet. Undervisningen fører frem til ordinær grunnskoleeksamen. Bokmål er hovedmålet ved skolen. Molde Friskole er en egen stiftelse, og det er Nordmøre og Romsdal Indremisjon som står bak skolen.