God faglig utvikling

Tilpasset opplæring

Vi vet at elever er forskjellige og har ulike behov, og vi gjør vårt beste for at alle barn skal få oppleve mestring. Mestring skaper trivsel, og trivsel skaper læring!

Hver enkelt elev har rett på tilpasset undervisning, og vi arbeider systematisk og målrettet for å gi den enkelte elev den tilpasning som er nødvendig. Målet er å legge til rette for at hver elev skal få muligheten til å nå sitt potensiale. I spesialundervisningen vektlegger vi å lytte til den enkelte elev, for å finne ut hvordan vi best kan legge opp undervisningen.

Vi har hvert år gode eksamenskarakterer, som viser oss at vi jobber godt for å få frem det beste i den enkelte elev.

Fådelt skole

Molde Friskole er en fådelt skole. Det betyr at flere klassetrinn blir undervist i samme gruppe/klasse. Hovedinndelingen er 1. – 4. trinn, 5. – 7.trinn og 8. – 10. trinn. I basisfagene norsk, matematikk og engelsk deles disse gruppene inn i mindre grupper i mange av timene. Vi har også deling i flere av de andre fagene. Elevene får tilpasset undervisning på sitt nivå, og vi erfarer at det å jobbe aldersblandet, kan være både lærings- og trivselsfremmende for mange elever. Skolen lager og følger årsplaner som sikrer at undervisningen dekker kompetansemålene i læreplanene.

Nasjonale satsinger

Selv om Molde Friskole er en privat skole, deltar skolen på de samme statlige skolesatsingene som de offentlige skolene. Vi har deltatt i Vurdering for læring (VFL), og er Ungdomstrinn i utvikling (UIU).

Etterutdanning

Vi er opptatt av at personalet også skal få utvikle seg. Vi har hvert år hatt opptil flere lærere i studie. Vi har hatt personalet ute i fagutdanninger og PPU, og rektor har tatt den nasjonale rektorutdanningen. Faglig oppdatert personale er med på å sikre at elevene våre får en god faglig utdanning.

Utvidet skoledag og leksefri for 1. – 4. trinn

Fordi de minste barna har behov for fritid til å utfolde seg, og noen av elevene har allerede lange dager på SFO, har vi valgt å gi de minste elevene leksefri. Vi tror at det er godt for de minste elevene å ha ettermiddagen til aktiviteter som de har lyst til, for at de skal kunne møte neste skoledag klar med ny motivasjon.

For at våre elever likevel skal få den nødvendige mengdetreningen har vi utvidet skoledagen med tre skoletimer i uken. Disse timene blir brukt til å mengdetrening i basisfagene, i disse timene er både faglærer og assistent samtidig sammen med klassen.

Hver elev får lese sammen med faglærer i norsk hver dag, dermed kan vi følge den enkeltes leseutvikling svært tett.