Kristen tro og kristne verdier

Læreplaner

Vi underviser i all hovedsak ut i fra det samme læreplanverket som offentlige skoler, Kunnskapsløftet 2020. I faget kristendom har vi en egen godkjent plan. I tillegg har vi godkjente synliggjøringstillegg i fagene norsk, naturfag og kroppsøving. Disse synliggjøringstilleggene tydeliggjør en kristen virkelighetsoppfatning og kristne verdier i undervisningen i disse fagene. Ettersom skolen er startet på et kristent grunnlag er vi pliktig til å synliggjøre det kristne særpreget vårt.

Andakt

Hver dag er det en kort andakt i hvert klasserom. I andaktene møter elevene fortellinger fra Bibelen, og Bibelens budskap om viktige tema blir tatt opp. Mange elever har uttrykt at de setter stor pris på det som formidles gjennom andaktene, bl.a. oppleves andaktene som lærerike og gir elevene hjelp til bedre å forstå hva det egentlig vil si å være en kristen. I tillegg tar andaktene opp tema som er aktuelle for elevene på det trinnet som de er på, og vil være grunnlaget for refleksjon om viktige tema.

Skolelag

En gang i måneden arrangeres lagsmøter for ungdomsskolen. På disse samlingene er det andakt og bønnefellesskap, leker/konkurranser og noe å spise. Noen ganger har elevene ansvar for andaktene selv, og andre ganger får Laget besøk av andaktsholdere. Lagssamlingene holdes i friminuttene, og det er frivillig deltakelse. Elevene velger selv et lagsstyre som er ansvarlig for å forberede og gjennomføre samlingene. En voksenkontakt støtter styret i dette arbeidet og er med på lagsmøtene.