Inntaksreglement

§ 1: Friskoleloven

Skolen har hele landet som inntaksområde og står åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Inntaksreglementet blir vedtatt av skolestyret. Viser til Friskoleloven § 3-1.

§ 2: Hovedopptak

Ordinær søknadsfrist er 1. mars. Hovedinntaket blir normalt gjennomført innen 15. mars. Elever på eventuell venteliste, og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, får tilbud om plass fortløpende – på de trinnene som har ledige elevplasser.

§ 3: Søknadskategorier med fortrinnsrett

Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, vi søkerne bli prioritert i denne rekkefølgen:

  1. Barn av ansatte ved skolen.
  2. Barn som har søsken ved skolen.
  3. Innenfor hvert hovedtrinn (1.-4., 5.-7. og 8. - 10.) vil barn på laveste trinn bli prioritert. Det vil si at søkere på 1., 5. og 8.trinn blir prioritert før 2., 6. og 9.trinn osv.
  4. Barn av foreldre som kommer fra lønnet stilling i misjonen, eller som flytter til regionen i forbindelse med lønnet stilling i misjonen.
  5. Øvrige søkere.

Øvrige søkere får plass i den rekkefølgen de har søkt. Søknadene blir nummererte i den rekkefølgen skolen mottar dem.

Dersom skolen ikke har anledning til å ta inn alle elever i en av de prioriterte gruppene, vil søkerne få plass i den rekkefølgen de har søkt.

Også etter hovedinntaket gjelder søknadskategoriene om fortrinnsrett, dette betyr at elever i prioriterte søknadskategorier kommer fremfor elever i gruppen «øvrige søkere». Elevene blir dermed satt på venteliste i prioritert rekkefølge.

§ 4: Inntaksstopp

17. september er det inntaksstopp, fra denne datoen blir det ikke tatt inn flere elever for gjeldene skoleår.

§ 5: Prosedyre

Normal prosedyre ved inntak:

  • Foresatte sender inn søknad på skolens hjemmeside, fortrinnsvis innen 1. mars våren før skolestart.
  • Skolen sender en bekreftelsesmail innen en uke etter at søknaden er mottatt.
  • Skolen gjennomfører hovedopptak av elever etter 1. mars, og sender ut tilbud om skoleplass.
  • Foresette bekrefter skriftlig på inntaksskjema om de tar imot skoleplassen eller ikke.
  • Når skolen har fått bekreftelse på mottatt skoleplass, fra foresatte på inntaksskjemaet, sender skolen skriftlig melding til eleven sin hjemkommune.

§ 6: Klagerett

Bestemmelse om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2. Hvis søkeren vil klage, er fristen tre uker fra søkeren har mottatt vedtaket. Søkeren sender klagen til skolen ved rektor. Dersom skolen ikke er enig i klagen, vil rektor sende den til Statsforvalteren i fylket, som er endelig klageinstans.

Søkeren kan la en advokat, eller en annen fullmektig, bistå og representere seg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som helst myndig person, eller en organisasjon som han/hun er medlem av. Søker har rett til å se dokumentene i saken.

Klageretten og fristen for å klage på et enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven §§ 28 og 29. Regelverket for å se dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. Forvaltningsloven § 12 sier at søkeren kan bruke en fullmektig.

§ 7: Antall elever

Skolestyret fastsetter antall elevplasser på hvert trinn. Denne bestemmelsen skal tas i starten av inntaksåret, senest 31. januar.

Vedtatt i skolestyret for Molde friskole 11. januar 2024